Checklist duurzame bedrijfsvoering DMO’s

In opdracht van Kennisnetwerk Destinatie Nederland heeft City Result met haar partners van het Citymarketing Collectief een checklist opgesteld als hulpmiddel voor duurzame bedrijfsvoering bij citymarketing- en destinatiemarketingorganisaties (DMOs).

Goede bedrijfsvorming essentieel, maar niet vanzelfsprekend

Tijdens eerdere bijeenkomsten kwam naar voren dat DMO’s veel aandacht besteden aan de inhoud van de werkzaamheden (marketingstrategie, campagnes, destinatieontwikkeling). Tegelijkertijd zien we dat de bedrijfsvoering van DMO’s continue in ontwikkeling is, maar ook onder druk staat. Een (dreigend) tekort aan financiële middelen, verandering van organisatievormen, continuïteit van personeel, veranderingen in de markt of van opdrachten en de Corona-crisis leren ons dat een goede bedrijfsvoering (in de meest brede zin van het woord) essentieel is.

Getoetst aan de praktijk

De checklist is een uitkomst van een quickscan uitgevoerd onder verschillende DMO’s en een aantal kennissessies binnen het Kennisnetwerk Destinatie Nederland, Netwerk Citymarketing Nederland en de Vereniging van Citymarketeers.

Keuzes maken en analyseren

Uit de conclusies van het onderzoek kwam naar voren dat er geen ideaal of uniek businessmodel, dat leidt tot een toekomstbestendige bedrijfsvoering. De huidige Corona pandemie is uniek en was niet te voorspellen, maar er zijn wel belangrijke lessen uit te trekken.

Onder andere door bijvoorbeeld per financieringsmodel specifiek in te zoomen op de kansen en bedreigingen bij publieke of private financiering. Of door te kijken naar de verhouding structurele en incidentele inkomsten versus vaste en flexibele lasten. De uitkomsten van de quickscan zijn eerder gepubliceerd door het Kennisnetwerk. Met deze checklist wordt een van de aanbevelingen opgevolgd, namelijk het expliciet maken van de keuzes die DMO’s hebben bij de inrichting van de bedrijfsvoering.

Vervolgens biedt de checklist de mogelijkheid om de gemaakte keuzes in onderling verband te analyseren en de bedrijfsvoering (ook in relatie tot verwachte trends en ontwikkelingen) aan te scherpen.
De checklist is opgebouwd door in eerste instantie de bedrijfsvoering van DMO’s in te delen vanuit vier verschillende invalshoeken:

  • Taakstelling,
  • Taken en Activiteiten,
  • Financiering,
  • Organisatie en Uitvoering.

Checks & balances

Op basis van verschillende checkvragen per invalshoek kan de bedrijfsvoering worden uitgewerkt op basis van vragen en aandachtspunten. Na de uitwerking per invalshoek volgen nog de laatste “checks and balances” op de relatie tussen de verschillende invalshoeken.

Op basis van de eigen analyse kan er worden gekozen om de bedrijfsvoering verder aan te scherpen of aan te passen. Zoals aangegeven is het daarbij ook belangrijk om daarbij algemene trends en ontwikkelingen mee te nemen. De checklist is opgesteld als hulpmiddel om zowel binnen de organisatie als samen met stakeholders te gebruiken. De focus ligt daarbij primair op de bedrijfsvoering, maar is ook prima te combineren met een proces gericht op de inhoud.

Kennisnetwerk Destinatie Nederland

Het Kennisnetwerk Destinatie Nederland kan als platform dienen om kennis en ontwikkeling tussen DMO’s hierover uit te wisselen. Het Citymarketing Collectief biedt ook de mogelijkheid om DMO’s te ondersteunen bij deze processen.

Meer informatie hierover is te vinden op de websites of via de mail info@citymarketingcollectief.nl .